napi evangelium


Napi evangélium


2024. július 8. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel.” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.

Mt 9,18-26


Elmélkedés:

Jézus elindul, hogy életre keltse a kafarnaumi elöljáró gyermekét. Útközben egy beteg érinti meg ruháját a gyógyulás reményében. A történet végén érintésével visszahívja az életbe a halott kislányt. Jézus egyetlen érintése, egyetlen szava elegendő a gyógyuláshoz vagy a feltámadáshoz. Ezek az érintések kettős irányból indulnak el. Egyrészt Jézusban együttérzés ébred a betegek iránt és meg akarja mutatni, hogy az irgalmas Isten tud segíteni és akar is segíteni a gyengéken és betegeken. Másrészt pedig az emberi kérés is cselekvésre ösztönzi őt. Hittel, bizalommal és reménnyel fordulnak hozzá, és ő csodával jutalmazza meg ezt a hitet.
Érdekes elem, hogy az elöljáró házában összegyűlt és a kislány halálát gyászoló, siránkozó családtagok és ismerősök kinevetik Jézust, amikor ő azt állítja, hogy a kislány nem halt meg valójában, hanem csak alszik. E nevetés arra utal, hogy nem ismerik Jézus isteni hatalmát, s nem gondolják róla, hogy képes visszaadni a halottaknak az életet. Vajon mit gondolhattak pár perccel később, amikor a kislány felkelt? Talán akkor elhitték, amit Jézus mondott, hogy tudniillik tényleg csak aludt? Vagy azt hihették, hogy csodát tett és feltámasztotta a halálból? Az evangélista hallgat a jelenlévők utólagos vélekedéséről, mi viszont ne maradjunk némák.
Hiszek-e Jézus isteni hatalmában?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Nincs szükséged csodálkozókra és bámészkodókra, hanem követésre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk, tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyem, amikor mellém lépsz! Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy azonnal induljak és kövesselek! Hiszem, hogy indulni, a te követésedre vállalkozni csak szabadon és Istentől vezetve érdemes.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: