napi evangelium


Napi evangélium


2024. február 4. – Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Mk 1,29-39


Elmélkedés:

Mindenki az Urat keresi
A mai vasárnap evangéliuma három részre tagolódik. Először arról olvastunk, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. A gyógyítás eredményességét jelzi, hogy a meggyógyult asszony azonnal szolgálni kezd nekik. A második történet arról szólt, hogy az esti órákban újabb betegeket visznek Jézushoz, akiket szintén meggyógyít. A harmadik jelenet szerint másnap reggel Jézus félrevonul imádkozni, majd pedig elindul, hogy más helyeken is gyógyítson és hirdesse az evangéliumot.
Nem három teljesen különálló és egymástól független elbeszélésről van szó, hanem a szövegek egy olyan egységet alkotnak, amelynek hátterében a Jézust kereső emberek és az Atyával való együttlétet kereső Jézus áll. A keresés fűzi egybe a részeket, viszi tovább az elbeszélést. Az emberek Jézust keresik, hogy meggyógyítsa a betegeket. Reggel az apostolok Jézus keresésére indulnak, aki hajnalban egy magányos helyet keresett magának, hogy egyedül imádkozhasson. „Mindenki téged keres” – mondják lelkesen az apostolok Jézusnak, aki ezután elindul más városokba és falvakba, hogy keresse az embereket és tanítsa őket.
Mindez arra indít minket, hogy Jézus keresésére induljunk. A földi életben soha nem mondhatjuk, hogy már nem kell tovább keresnünk Istent! Bár a rendszeresen Bibliát olvasó ember megtalálhatja őt a Szentírásban, főként az evangéliumokban, mégsem hagyjuk abba a Szentírás tanulmányozását. Noha jelen van, amikor megvalósul közöttünk a szeretetteljes testvéri közösség és bár megtapasztalhatjuk titokzatos, de mégis valóságos jelenlétét a szentségekben, különösen is az Oltáriszentségben és a naponkénti szentáldozásban, mindennek ellenére mégsem mondhatjuk, hogy nem kell tovább keresnünk őt. Újra és újra nyomába indulunk, mert Jézus tovább megy, így vezetve bennünket a mennyei Atyához.
Jézus az Atya küldötte, aki Isten igéit hirdeti. Küldetése, hogy mindenkinek hirdesse az ország örömhírét. Feltámadása után pedig parancsba adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Ha az Egyház nem tekintette volna minden korban legfőbb feladatának az örömhír terjesztését, akkor eltávolodott volna az Úr akaratától és szándékától, és hozzánk soha nem jutott volna el a krisztusi tanítás. A történelem folyamán mindig voltak olyan papok és világi hívek, akik megértették, hogy az evangéliumot nem magukba zárni vagy eltitkolni kell, hanem továbbadni és életüket annak terjesztésére szentelték. Mert aki felismeri Krisztus szavában az örök életre vezető igazságot, az embertársait is segíteni fogja ezen igazság megismerésében és követésében.
Miként Jézus tanításának elfogadása az ember részéről a hit által történik, ugyanígy a csodák esetében is nélkülözhetetlen a hit. A hit vagy megelőzi a csodát, azaz a beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő isteni hatalmában bízva kéri gyógyulását, vagy a csoda eredményezi a hitet, azaz annak láttán az emberek hinni kezdenek Jézusban. A különféle csodaelbeszélések az evangéliumban azt mutatják, hogy Jézusban, az Isten Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó irgalma és szeretete. Isten nem elítélni, hanem megmenteni, megváltani, üdvözíteni akar minket. Isten szabadító hatalma mutatkozik meg a csodákban, amely az ember üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben a betegség a gonosznak, a sátánnak a hatalmát jelenti az ember felett. A betegség annak a jele, hogy valami elromlott az Isten által jónak teremtett ember testében vagy lelkében, s ez a gonosz lélek műve. Jézus azért jött el a világba, hogy kiszabadítson minket a gonosz hatalmából. Erre azért képes, mert az ő isteni hatalma nagyobb, mint a gonosz ereje. Krisztus felszabadít minket, hogy bátran Atyánknak merjük szólítani Istent, felemeljük hozzá lelkünket, hiszen ő is ilyen félelem nélküli kapcsolatot szeretne velünk kialakítani és fenntartani. A csodás gyógyítások Isten közbeavatkozásai és jelei.
Jézus tanítása és cselekedetei azt igazolják, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Az Úr megtöri a gonosz uralmát az emberek felett, megszünteti a betegségeket és hirdeti nekik az örömhírt. Jézus jelenléte szabadulást hoz nekem is, tehát érdemes őt keresnem.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te fáradhatatlanul végezted azt a küldetést, amit a mennyei Atyától kaptál. Hirdetted az evangéliumot a szegényeknek, akiken a gazdagok nem segítettek. Irgalommal fordultál a betegekhez, akiken mások nem tudtak segíteni. Odafordultál az özvegyekhez, akikkel nem törődött a társadalom. Tanításod és cselekedeteid valóban azt igazolták, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Te isteni hatalmaddal megtörted a gonosz uralmát az emberek felett, megszüntetted a betegségeket és hirdeted mindenkinek az örömhírt. Uram, hozzon nekem szabadulást a te jelenléted! Add, hogy mindig téged keresselek és téged kövesselek! Segíts, hogy tanításodban felismerjem az üdvösség örömhírét! Mutasd meg az Atyához vezető utat!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: