napi evangelium


Napi evangélium


2020. július 25. – Szombat, Szent Jakab apostol

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Mt 20,20-28


Elmélkedés:

A tizenkét apostol felsorolásában két Jakab nevű emberrel találkozunk, akiket ifjabb és idősebb Jakab néven különböztetünk meg. A mai napon az idősebb Jakab apostolt ünnepli Egyházunk, aki János apostolnak volt a testvére. Jakabnak megkülönböztetett helye és szerepe van az apostoli testületben. Több olyan evangéliumi jelenetben is szerepel, ahol Jézus mellett csak három apostol van, Péter, Jakab és János. Ők hárman vannak ott a Tábor-hegyen, amikor Jézus színeváltozása történik. Amikor Jézus feltámasztja a halálból Jairusnak, a zsinagógai elöljárónak a tizenkét éves kislányát, akkor szintén ez a három apostol láthatja csak közvetlen közelről az Úr tettét. Szent Márk evangélista arról is megemlékezik, hogy az utolsó vacsorát követően, amikor Jézus kimegy tanítványaival az Olajfák hegyére, akkor leülteti egy helyen az apostolokat. Péterrel, Jakabbal és Jánossal kissé félrevonul, hogy imádkozzon, s ekkor „remegni és gyötrődni kezdett.” Szenvedésének kezdetét csak ez a három személy, köztük Jakab apostol láthatja.
Életéből érdemes még felidéznünk azt a jelenetet, amikor testvérével, Jánossal különleges helyet akarnak foglalni maguknak Jézus mellett, amikor megvalósul az ő uralma. Lehet ebben nagyravágyást is felfedezni, de azt is, hogy készek mindenben osztozni Mesterükkel. Ha nem is értik még egészen, hogy mi is ez a sors, mindenesetre a készség, a törekvés megvan bennük.
Kész vagyok-e mindenben Jézust követni?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Adj nekünk, Istenünk, alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: