napi evangelium


Napi evangélium


2019. december 17. – Kedd

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék.

Mt 1,1-17


Elmélkedés:

Szent Máté evangélista eredetileg a zsidóságból a krisztusi hitre térőknek szánta művét. Tehát olyanoknak, akik jól ismerték az ószövetségi iratokat, a próféták jövendöléseit és a zsidó nép történelmét, történelmi személyiségeit. Evangéliumát Jézus nemzetségtáblájával kezdi. Eszerint Jézus a zsidó nép ősatyjának, Ábrahámnak a leszármazottja, valamint Dávid király utóda. A listában név szerint felsorolt személyeket az egykori címzettek jól ismerték, számunkra csak néhányuk neve ismerős. A Máté által összeállított lista értelemszerűen nem levéltári dokumentumok és hiteles születési anyakönyvi kivonatok alapján készült, ezért történeti értéke meglehetősen kevés. Ez a tény azonban nem cáfolja az evangélista állítását, miszerint Jézus Ábrahám és Dávid leszármazottja.
Ha unalmasnak tartottuk a sokszor nehezen kiejthető nevek végigolvasását és emiatt átugrottuk volna a felsorolást, akkor azért próbáljuk meg még egyszer annak végigolvasását. Közben gondoljunk arra, hogy évszázadokat fog át az ő életük, s ezen idő alatt Isten irányítja ezeknek az embereknek és az ő nemzedéküknek a sorsát. E nemzedékek mind arra vártak, hogy eljöjjön a Messiás, a Megváltó, akinek jövetelét a próféták a mindenható Isten ígérete alapján előre meghirdették. Isten ígérete Mária gyermekében, Jézusban teljesedik be, ő a világ Megváltója.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Istenünk, te teljesítetted ígéretedet, és elküldted közénk egyszülött Fiadat, a mi Megváltónkat. Fiad születésével újjáteremtettél minket embereket, mert Jézus a mi lelki újjászületésünk egyetlen forrása. Hisszük, hogy isteni gondviseléseddel azóta is formálod és alkotod a világot. Minden születéssel, minden emberi élet kezdetével valami újat alkotsz, amivel terveid vannak. Nekünk azt az utat kell végig járnunk életünkben, amelyet te jelöltél ki számunkra. Adj nekünk Fiad végtelen alázatosságából és engedelmességéből, hogy mi is egyedül a te akaratodat kövessük, egyedül téged tekintsünk életünk Urának, neked engedelmeskedjünk és a te országodat építsük!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: